Share
Preview
 
 
 

  Toiminaterapeutin kokemuksia EASEL Ohjaaja - koulutuksesta

Olen toimintaterapeutti, AmO ja EASEL Coach  Hanna-Leena Niiranen. Olen itse opiskellut yhteensä 2,5 vuotta EASEL Coach – työnohjaajaksi ja EASEL Trainer – kouluttajaharjoittelija. Olen tähän koonnut omaa kokemusta siitä, mitä EASEL Ohjaaja- koulutus on tuonut omaan työhöni toimintaterapeuttina, jotta voit mahdollisimman hyvin arvioida onko tämä koulutus sinulle.

Tässä koulutuksessa toisena kouluttajana toimiva Mari Louhi-Lehtiö kehitti EASEL – tunnetaitovalmennuksen 90-luvun jälkipuoliskolla ohjausmenetelmäksi ja työkalupakiksi ammattilaisille. EASEL on tarkoitettu tukemaan sosioemotionaalisten taitojen vahvistamista osana kaikkea kuntoutus- terapia-, kasvatus-, opetus- ja ohjaustyötä, eikä erillisinä tunnekasvatustunteina kuten muut ohjelmat. Vuoden pituisen Ohjaaja- koulutuksen on suorittanut jo pitkälti yli 200 eri alojen ammattilaista Suomessa ja ulkomailla. EASEL® on arvostettu, vahvan teoreettisen perustan omaava työmuoto. EASEL - koulutuksia on järjestetty vuodesta 2006 ammattilaisten avoimen haun ryhminä ja tilauskoulutuksina, ja niitä on hyväksytty opinto-ohjelmiin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kunnissa jne. Vuoden pituinen EASEL Ohjaaja-koulutus tutkitusti vahvistaa osallistuvien ihmissuhdetyön ammattilaistenkin jo valmiiksi vahvoja omia tunnetaitoja. Ruotsissa EASEL Fasilitator utbildning valittiin 2010 kolmen kunnan yhteisessä koulutushankkeessa sosiaalialan ostopalvelujen eläinavusteisten palvelujen laatukriteeriksi ja Suomessa KELA ja monet sairaanhoitopiirit hyväksyvät lähetteitä, joissa yhtenä vaativan kuntoutuksen työmuotona on EASEL. Pidempään saman tahon kanssa yhteistyötä tehneiltä terapeuteilta sitä jo pyydetäänkin.

Toimintaterapiassa tunnetaitovalmennus tukee toimintaterapian vaikuttavuutta monella tavalla. Asiakkaan sosioemotionaalisten taitojen ja käsityksen itsestä toimijana vahvistuessa vahvistuu myös asiakkaan kyky ottaa apua vastaan, olla ohjattavana ja kehittyä yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti. Työskentelen toimintaterapian yksityisenä ammatinharjoittajana Toimintaterapia Huiskeessa Klaukkalassa Nurmijärvellä. Harjoittelemme asiakkaiden kanssa heidän yksilöllisiin kehittymiseen, oppimiseen ja kuntoutumiseen liittyviä valmiuksia ja taitoja toiminnan kautta. Yhä enemmän asiakkaillani on kuitenkin kehityksellisten pulmien kanssa saman aikaisesti myös käytöksen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunteiden säätelyn vaikeuksia, jotka suoraan vaikuttavat lapsen kykyyn osallistua ikätasoisiin arjen toimintoihin, ottaa ohjausta vastaan ja kokea olevansa hyväksytty ympäristössään.

Olen saanut EASEL-ohjaajakoulutuksesta paljon sekä omaan vuorovaikutustyöskentelyyni toimintaterapeuttina että ohjauksen menetelmän, jolla voin tukea ja vahvistaa asiakkaideni sosioemotionaalisia taitoja kaikessa mitä teemme. EASELissä ohjaajan, asiakkaan ja mahdollisten eläintyöparien välinen vuorovaikutussuhde on keskeinen, ohjelma on prosessikuvauksin strukturoitu ja työskentely on tavoitteellista sekä jatkuvan työskentelyä ohjaavan arvioinnin kohteena.  Lisäksi EASEL – koulutukseni on lisännyt tietopohjaani psykologian, sosiaalisen neurotieteen ja lähitieteiden alalta. EASELissa on hauska sanonta ”jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta” ja koulutus onkin antanut itselleni valtavasti lisää ymmärrystä ongelmien hierarkisuudesta ja osaamista erityisesti tunteiden ja käytöksen pulmiin ja myötäsäätelyyn toimintaterapian luontevana osana.

Monet asiakaslapseni ja -nuoreni ovat hyvinkin impulsiivisia, haastavasti käyttäytyviä tai sitten toisen ääripään tyyppisiä hyvin arkoja lapsia. Heidän kehitykselliset taitonsa eivät tule kunnolla esille. Monen kohdalla on erilaisissa tilanteissa aiemmin toimittu tavalla, jolla ei ole tarvinnut tilannetta katsoa loppuun, vaan on väistelty ongelmia. Aikuisilla ei ehkä ole ollut antaa mitään jo opitun negatiivisen toimintamallin tilalle. Saatetaan olla tilanteessa, jossa sekä lapsi että hänen lähiympäristönsä aikuiset ovat neuvottomia.

Toimintaterapeuttina joudunkin ensimmäisenä miettimään kuka on tämä ihminen kaiken sen ei-toivotun käyttäytymisen takana? Mitä hän tuntee ja ajattelee esim. kiukustuessaan? Mikä aiheuttaa kiukustumisen? Mikä voisi auttaa siinä, ettei tarvitsisi kiukustua? Ja koska tunteet ovat aina ihan loogisia kokijalle ja sinällään täysin sallittuja, kuka tai mikä voi silloin auttaa oman käyttäytymisen säätelemisessä? Mikä oikeasti voisi auttaa siinä tunnepiikissä? Mitä lapsen paha olo nostattaa minussa itsessäni ja miksi? Miten säätelen omia tunteitani ja vastareaktioitani? Miten minä vaikutan häneen ja miten minun pitäisi olla, että olisin avuksi? Miten rakennan sellaisen yhteistyösuhteen ja tunneilmapiirin, että asiakkaani stressitaso laskee ja hän pystyy tulemaan vuorovaikutukseen kanssani? Millä aktiviteeteilla ja työkaluilla pääsemme juuri tämän lapsen kanssa käsittelemään hänen päälimmäistä pulmaansa positiivisesti ja rakentavasti?

Vasta henkisesti levollinen lapsi ja nuori pystyy toimimaan omalla kehityksellisellä tasollaan ja voimme alkaa työskennellä kehityksellisten haasteiden kanssa. Ja kun hän pystyy kanssani toimimaan levollisesti, hän saa samalla kokemuksia tunteiden ja oman toimintansa onnistuneesta itsesäätelystä. Kun vielä sanoitamme ja pohdimme kokemuksia sopivien EASELin työkalujen avulla, lapsi pystyy siirtämään oppimaansa myös arkeensa. Ilman EASEL – koulutustani en olisi toimintaterapeutin työssäni yhtä hyvä kuin nyt olen. 

Asiakkaiden sosiaaliset ja tunnetaidot vaikuttavat myös asiakkaan käsitykseen itsestä toimijana ja siihen, miten he kokevat oman toimijuutensa. Toimintaterapeuttina työskennellessäni pyrimme yhdessä vahvistamaan asiakkaan omaa käsitystä itsestä toimijana ja parantamaan hänen toiminnallista suoriutumistaan. Jos asiakkaan oma käsitys toimijuudesta on hukassa, ei myöskään toiminnallisuudella ja harjoiteltavilta asioilla ole asiakkaalle merkitystä. Asiakkaan tulisi kyetä olemaan riittävästi tasapainossa omien tunteiden ja kokemustensa kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi ja nuori tunnistaa milloin on hyvä olla, milloin pitää pinnistellä tai keskittyä enemmän, tai milloin hän on stressialueella ja haluaa paeta, tuntee kiukkua ja tappeluhalua, tai lamaantuu. Siinäkin kyse on sosioemotionaalisten taitojen vahvistumisen tarpeesta: itsetuntemus, itsehallinta, sosiaalinen tilanneherkkyys ja empatia, vuorovaikutustaidot, sekä vastuullinen päätöksentekokyky. EASEL lisää tavoitteisiin vielä sykähdyttävien kokemusten synnyttämän ilon, joka vahvistaa kokemusta itsestä merkityksellisenä ja arvokkaana.

Omassa työssäni minulla on usein mukana kaksi terapiakoiraani, jotkut työskentelevät hevosten kanssa, suurin osa ihan ”eläimettömästi”. EASELin tapa ottaa koira mukaan työpariksi toimintaterapiaan poikkeaa teoriaperusteiltaan ja toimintaperiaatteiltaan muista käymieni koulutusten periaatteista. EASELissä kaikki perustuu vapaaehtoiseen tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen, jolla asiakkaalle halutaan mallintaa ja antaa kokemuksia sellaisista suhteista, jotka perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen, hyväntahtoisuuteen, luottamukseen ja välittämiseen.

EASEL-ohjauksessa keskeinen kysymys on, kuka minä olen ja mitä tapahtuu kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa ja eläinavusteistenkin harjoitusten tulee mallintaa vain sellaista mikä on hyvää ja rakentavaa ihmistenkin välisessä kanssakäymisessä. Esim. kiukkuinen pieni määräilijä vastaanotollani ei hyötyisi siitä, että hän opettelisi teettämään koirallani temppuja. Hän tekee asioita yhdessä koirani kanssa minä-sinä-suhteessa, kuin uuden kaverin kanssa. Hän opettelee ottamaan toisen mielipiteet huomioon ja miettimään miten hän itse vaikuttaa toisiin ja miten toiset häneen, odottamaan, ehdottamaan, neuvottelemaan, ottamaan vastaan neuvoja, hyväksymään rajoja, asettamaan rajoja, joustamaan jne. Myös koira voi milloin hyvänsä valita lopettaa leikin tai ehdottaa uutta. Kokemuksellisuus, yhdessä toimiminen ja vuorovaikutus vapaana olevan omaehtoisena toimijana olevan koiran kanssa tuovat esiin asiakkaan sosioemotionaalisten taitojen vahvuuksia ja haasteita, joita voidaan siten aidossa tilanteessa siinä hetkessä yhdessä tutkia ja EASELin avulla myös korjata.

Oleellista ei EASELissa ole mitä tehdään, vaan miten se ohjataan kohti asiakkaan tavoitteita. Siksi minun on ollut helppo liittää EASEL omaan työhöni toimintaterapeuttina. EASELin myötä toimintaterapiassani asiakkaat oppivat omaan ikä- ja kehitystasoonsa sopivalla tavalla normaalin toimintaterapian ohessa tavoitteellisesti myös omista tunnereaktioistaan, ajattelutavoistaan, toimintatavoistaan ja ongelmanratkaisutyyleistään, vahvistavat sosiaalisia taitojaan ja saavat mahdollisesti korjaavia kokemuksiakin.

EASEL®, Experiential Social Emotional Learning and Therapy, on kokemuksellinen tunnetaitovalmennuksen ja terapian työmuoto, joka integratiivisena soveltuu monen tyyppiseen asiakastyöhön. EASELin viitekehyksen perustuksen muodostavat humanistinen ihmiskäsitys, sosiaalikonstruktivistinen oppimiskäsitys ja sosioemotionaalinen oppiminen (SEL), sosiaalinen neurotiede lähitieteineen sekä moderni SDT – motivaatioteoria. Ohjaustyön arvopohjassa ja viitekehyksessä vaikuttavat sosiodynaaminen ohjaus ja dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, systeeminen perheterapia, kiintymyskeskeinen kehityspsykoterapia DDP, HOT ja DKT, mindfulness, sekä elämys- ja Montessori-pedagogiikka.

Integratiivinen viitekehys tarkoittaa, että riippuen asiakkaan psykososiaalisen kehityksen vaiheesta ja kuntoutuksellisista tarpeista ohjaustyössä painottuvat vähän eri näkökulmat, mutta käsitys ihmisestä ja työskentelyn arvopohjaiset toimintatavat ovat samat. Kiintymyssuhdekysymysten näkyessä toimintaterapiassa saan toki enemmän apua omaan työhöni DDP:n ja systeemisen perheterapian perusperiaatteista kuin elämyspedagogiikasta ja Montessorista (joskin nekin lähtevät samoista elementeistä terveen ja tasapainoisen kasvun tukena). Kun haen keinoja vahvistaa lapsen tai nuoren toimijuutta koulussa, jälkimmäisistä saan ideoita ja tiedän otavani niitä arvopohjaltaan ja tunnetaitovalmennuksen tavoitteita tukevista työmuodoista.   

Suosittelen lämpimästi EASEL Ohjaaja - koulutusta, jos yhtään koet omassa asiakaskunnassasi tunnetaitovalmennuksen tarvetta. EASEL - koulutuksen tietotaito tukee kaikkea muuta osaamistasi.
Terapeuttina työskennellessäsi teet siis samaa työtä kuin ennenkin, mutta se miten ohjaat, on samalla tunnetaitovalmennusta ja siihen saat EASELista työkaluja, prosessikuvaukset, vahvan teoreettisen tietopohjan, sekä lisää käytännön ohjaustaitoja. Halutessasi saat koulutuksessa lisäksi tietotaidon EASELin eläinavusteiseen tunnetaitovalmennukseen ja terapiaan, jota voit hyödyntää omassa asiakastyössäsi suoritettuasi turvallisuustestin eläintyöparisi kanssa. Koulutus sisältää 18 lähipäivää, kirjallisuutta ja kirjallisen päättötyön, ja vastaa laajuudeltaan 30op.

Lisätietoja, muut lähipäivät ja kouluttajien taustaa yms. voit lukea osoitteesta http://easeltraining.fi/koulutukset/easel-ohjaaja/


EASEL Ohjaaja – koulutuksissa pidetään ryhmäkoko pienenä (maks.12-14hlöä). Sillä varmistetaan henkilökohtaisuus, kokemuksellisuus ja mielenkiintoiset kiireettömät keskustelut, joissa teoria ja koulutuspäivien kokemukset muuttuvat käyttöpääomaksi jo lähipäivien aikana. Kouluttajat linkittävät teoriaa ja työkaluja ryhmästä nouseviin tapauskertomuksiin ja kokemuksiin. Tasapuolisuuden vuoksi paikat täytetään soveltuvan taustakoulutuksen ja työkokemuksen omaavista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lämpimästi tervetuloa!
Hanna-Leena

 
 

EASEL Training Oy

Email Marketing by ActiveCampaign